Velkommen til
Stillinge Strands Vandværk

 Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse
e-- mail:
stillinge.strands.vandv@mail.dk


VEDTøGTER
for
Andelsselskabet
STILLINGE STRANDS VANDVøRK 

 

Navn og hjemsted

§ 1

Selskabets navn er Andelsselskabet Stillinge Strands Vandværk. Selskabet er stiftet den 3. august 1949

2. Selskabet har hjemsted i Slagelse Kommune.

 

Formål

§ 2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

 

Medlemmer

§ 3

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet mod, at betale et af bestyrelsen fastsat indskud.

2. Ved udstykning af byggegrunde eller deling af bestående ejendomme, er det den fraskilte del, der skal betragtes som ny ejendom ved afgørelse af medlemskab.

3. For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

 

Medlemmernes rettigheder

§ 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Slagelse Kommune fastsatte regulativ.

2. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

 

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

§ 5

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk. Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets indskud. Denne bestemmelse kan ifølge gældende vedtægter ikke ændres af nogen generalforsamling.

2. Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.

3. Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

4. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

5. Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskiftet, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

6. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

7. Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

 

Udtræden af selskabet

§ 6

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

2. Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

3. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

 

Levering til ikke-medlemmer (købere)

§ 7

Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

2. Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

3. Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

 

Generalforsamling

§ 8

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Slagelse Kommune senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

3. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til alle, på tidspunktet for indkaldelse, registrerede medlemmer.

4. Forslag skal for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand senest en måned efter regnskabsårets udløb.

5. Mødeberettiget er alle selskabets medlemmer og deres ægtefælle/samlever, samt eventuelt gæster inviteret af bestyrelsen.

6. Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent. Dirigenten kan vælges uden for medlemskredsen, men har da ikke stemmeret.

7. På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter til samme.

7. Valg af revisor.

a: Valg af intern revisor.
b: Valg af intern revisorsuppleant.
c: Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
8. Eventuelt.

8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal afholdes i Slagelse Kommune.

9. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

10. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

11. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

 

Stemmeret og afstemninger

§ 9

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem eller dennes ægtefælle/samlever ved personligt fremmøde.

2. Hvert medlem har n stemme pr. andel.

3. Blanke og/eller ugyldige stemmer medregnes som - ikke afgivet.

4. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

5. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede og tillige, at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

6. Er halvdelen af medlemmerne ikke til stede på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen senest n måned efter den ordinære generalforsamling til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder herefter, på hvilken forslaget kan vedtages ved simpel stemmeflerhed, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

Bestyrelsen

§ 10

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 3 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 2 og 1 medlemmer, første gang efter lodtrækning.

2. Herudover vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder først den suppleant med størst anciennitet. Den indtrædende suppleant indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

3. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

4. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

5. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornøden personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration og drift.

6. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

8. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

9. Selskabet er forpligtet til at tegne særskilt bestyrelsesansvarsforsikring.

 

Tegningsret

§ 11

Selskabet tegnes af formanden og kassereren i forening. Ved forfald, af næstformand i forening med enten formanden eller kassereren.

2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

3. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

Regnskab

§ 12

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. april til den 31. marts.

2. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

3. Revision af regnskaberne foretages af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

4. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

 

Opløsning

§ 13

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige medlemmer stemmer derfor.

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

2. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

 

Ikrafttræden

§ 14

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 7. juli 2002 og på en over-
ordentlig (ekstraordinær) generalforsamling den 18. august 2002.

 

Per H. Madsen                Søren Frandsen                 Jørgen Christiansen

Ketty Munch                 Bendt Nicolaisen