Velkommen til
Stillinge Strands Vandværk

 Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse
e-- mail:
stillinge.strands.vandv@mail.dk

Information til forbrugerne

 

*****

Her kan du se udviklingen i vandforbruget på Stillinge Strands Vandværk.

Vandforbrug 1988 - 2016

Udpumpet totalt = Den vandmængde der pumpet ud fra vandværket i alt.

Teoretisk forbrug = Det forbrug andelshaverne har betalt for efter indførelsen af vandskatten.

Målt forbrug = Det forbrug andelshaverne har betalt for efter indførelsen af vandmålere.

Som det ses på diagrammet er vandforbruget halveret i perioden fra 1988 til 1999, det skyldes

først og fremmest omfattende udskiftning af stikledninger og forsyningsledninger i forbindelse med nedgravningen af målerbrønde i årene 1997 og 1998.

Herefter ses effekten af indførelsen af vandmålere i 1999 og 2000.

 

Til toppen

Luk først for vandet på stophanen, (det runde greb i målerbrønden.)

Å bn herefter for alle forbrugssteder så vandet kan løbe af rørsystemet.

For at være helt sikker på der ikke er mere vand i systemet bør du foretage en tømning med luftpumpe.:

Den udleverede pumpe sættes på ventilen under stophanen, og der pumpes til der ikke kommer mere vand ud af hanerne.

Stophanen skal være lukket når der pumpes!

Der bør trækkes ud i toiletterne, efter der er lukket for vandet, således at der ikke er vand i cisternen.

Herefter kan toiletkummen frostsikres ved at hælde ca. 1/2 L frostvæske i den.

Husk også at tømme varmvandsbeholderen.

Forårsklargøring:

Luk for alle forbrugssteder inden du åbner for stophanen.

Å bn herefter forbrugsstederne et ad gangen , lad vandet løbe indtil der ikke er mere luft i røret , luk hanen og gå videre til næste aftapningssted og gentag osv.

Når der ikke er mere luft i rørene, og alle haner er lukkede og toiletterne fyldt op, kan du kontrollere om dit rørsystem er tæt ved at se på vandmåleren, her skal alle visere være helt i ro, ellers er det tegn på lækage.

Kontroller måleren med jævne mellemrum.

Har du en utæthed i rørsystemet bør du straks tilkalde din VVS installatør for at få fejlen udbedret.

Forlader du sommerhuset i længere tid, er det en god ide at lukke for vandet, på stophanen.

Målerbrønden må ikke være tildækket, den skal være tilgængelig, og være friholdt for planter og lignende i en afstand af 1/2 m fra brønden.

 

Til toppen

I efteråret 2000 og foråret 2001 blev vandværket ombygget fra at være et værk med åbne filterbassiner til et værk med lukkede filtertanke.

 

Filterhal:                       

Her ser du  det nye vandbehandlingsanlæg

Råvandet kommer ind i de to filtre til venstre, hvor det renses og iltes første gang, herefter føres det over i filtrene til højre, hvor det renses endnu en gang, inden det føres ned i den 300 m3 store rentvandstank, under vandværket.

 

Pumpe og styringsanlæg:

            

Herfra pumpes det rene vand fra rentvandstanken ud til forbrugere, og her måles hvor meget vand der pumpes ud fra vandværket.

Bagved ses det nye SRO anlæg, dette anlæg styrer fuldautomatisk hele vandværket og pumperne ude i boringerne.

 

Overvågning og manuel styring:

Herfra overvåges vandværket døgnet rundt, og opstår der fejl , så som for lidt vand i tanken, for stor udpumpning, (rørsprængning) eller vand på gulvet i værket osv. sender anlægget en alarm til vandværksbestyreren, som på sin hjemmecomputer kan se det samme billede som findes på værkets computer, og er det en mindre fejl kan han muligvis afhjælpe den hjemmefra.

Svarer vandværksbestyreren ikke på alarmen, går den automatisk videre til vor VVS- installatør, eller vor El- installatør .

Leverandøren af vandbehandlingsanlæget, www.kemic.dk , kan også gå ind og se på anlægget og være behjælpelig i en akut situation.

Endvidere kan administrationskontoret i Slagelse gå ind på computeren og se udpumpningstal og lign.

Til toppen