Velkommen til
Stillinge Strands Vandværk

 Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse
e--mail:
stillinge.strands.vandv@mail.dk


Afgift af ledningsført vand - ændring af regler for godtgørelse ved vandspild mv.

Indhold:

Afgift af ledningsført vand - ændring af regler for godtgørelse ved vandspild mv.

Til Til almene vandforsyningsanlæg, der er registreret efter lov om afgift af ledningsført vand
Sagsnummer 99/01-356-79
Dato 22 May 2001
Hovedemner Punktafgifter
Emneord Godtgørelse, vandspild, ændring, ledningsført vand

Folketinget har ved lov nr. 338 af den 16. maj 2001 gennemført lovforslag L 158 om ændring af lov om afgift af ledningsført vand (Godtgørelse ved vandspild mv.).

Lovændringen indebærer, at forbrugere, som er afkrævet vandafgift i forbindelse med vandspild på grund af brud på skjulte vandinstallationer, kan få eftergivet vandafgiften.

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra 1. januar 2001. Da der foreligger en række tilfælde, hvor vandspild allerede er konstateret, men hvor de hidtidige regler ikke har givet mulighed for eftergivelse, er det imidlertid vedtaget, at eftergivelse tillige kan finde sted vedrørende vandspild, som er opkrævet hos forbrugeren efter 1. januar 1996.

Loven indeholder dels en række nye bestemmelser til vandafgiftslovens § 25 vedrørende eftergivelse af vandafgift opkrævet efter 1. januar 2001 (§ 1), dels bestemmelser vedrørende eftergivelse af vandafgifter opkrævet fra 1. januar 1996-1. januar 2001 (§ 2).

1. Betingelser for eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild

Indledningsvis skal det bemærkes, at den mængde vand, der eftergives vandafgift for, ikke skal medregnes ved beregningen af 90 pct.-grænsen i vandafgiftslovens § 7, stk. 2.

1.1. Virksomheder registreret i henhold til vandafgiftslovens § 4, stk. 1

Der kan kun ske eftergivelse af vandafgift overfor virksomheder, der er registreret efter § 4, stk. 1 i vandafgiftsloven (vandværker). Eftergivelse vil således ikke kunne ske, såfremt der er tale om afgift af vand fra private boringer.

1.2. Kun brud på skjulte vandinstallationer

Vandspildet skal være forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer. Skjulte vandinstallationer er defineret som jordledning fra skel til bygning, imellem bygninger og under bygninger. Desuden omfattes skjulte vandinstallationer og rørføringer inde i bygninger af definitionen. Synlige installationer er på den anden side fx vandhaner, cisterner, varmtvandsbeholdere mv., hvorfra vandspild altså ikke kan give anledning til eftergivelse.

Eftergivelse kan kun ske, når vandspildet kan dokumenteres henregnet til ejendommen på en sådan måde, at den registrerede virksomhed kan opkræve vederlag for vandspildet hos forbrugeren. Det skal således kunne dokumenteres, at vandspildet er sket hos forbrugeren. Dette vil altid være muligt, når vandmåleren er placeret ved overgangen fra stikledning til jordledning. Er vandmåleren fx placeret i huset, vil eftergivelse af vandspild før måleren kun kunne forekomme i de tilfælde, hvor vandværket på anden måde er i stand til entydigt at fastslå, at vandspildet er sket på grund af brud på vandinstallationen på grunden, men før måleren, fx i jordledningen, og at fastslå omfanget af den vandmængde, der er pumpet fra stikledningen ind i jordledningen.

At vandspildet skal være forårsaget af brud betyder, at vandspild på grund af utætte haner, løbende cisterner mv., samt defekter i øvrigt, som ikke kan betegnes som brud, ikke giver ret til eftergivelse.

1.3. Kun ejendomme til boligformål

Der kan kun ske refusion af vandafgifter vedrørende vandspild i ejendomme til boligformål. I ejendomme, der anvendes til såvel bolig som momspligtige erhvervsformål, skal der derfor ske en opdeling efter retningslinierne i momslovens § 38, stk. 2. I andre tilfælde, hvor der hos den samme forbruger anvendes vand såvel til boligformål som til andre formål, må der ligeledes ske en forholdsmæssig fordeling, fx hvor forbrugeren har udlejet en del af sin ejendom til erhvervsformål, uden at der sker særskilt levering af vand.

1.4. Kun refusion af vandafgift, som ikke opkræves hos forbrugeren

Refusion af vandafgift kan kun ske i samme omfang, som vandværket afstår fra opkrævning af afgiften og fra opkrævning af vandprisen hos forbrugeren. Der må således ikke opnås en fortjeneste hos vandværket. Denne betingelse gælder dog kun for vandafgifter, der er opkrævet efter 1. januar 2001.

1.5. Kun refusion af vandafgift, som ikke opkræves hos lejeren

Såfremt vandspildet henregnes til en ejendom udlejet til boligformål, hvor lejerne i henhold til en lejeaftale betaler for vandforbruget, kan vandafgiften kun refunderes, i det omfang forbrugeren (udlejeren) eftergiver afgiften og vandprisen over for lejerne i ejendommen. Der må således ikke opnås en fortjeneste hos udlejeren.

1.6. Kun refusion af krav, der overstiger et årligt forbrug med tillæg af 300 m3

Eftergivelse gives kun for den del af kravet, som er større end forbrugerens årlige normalforbrug vedrørende den private bolig tillagt 300 m3. Det anbefales, at forbrugernes årlige normalforbrug beregnes ud fra et gennemsnit af forbruget fra de 3-4 seneste år. Såfremt det ikke er muligt at beregne et gennemsnitligt årsforbrug for den enkelte forbruger, tages der udgangspunkt i de standardberegningsmetoder, som vandværket selv benytter ved fastlæggelsen af a conto-beløbet for nye forbrugere. Standardmetoden bør anvendes, hvis forbrugeren har afregnet vand for ejendommen i 2 år eller derunder. Hvis kravet vedrører en kortere periode end et år, skal mindstekravet nedsættes forholdsmæssigt.

1.7. Forsæt/grov uagtsomhed og tabsbegrænsningspligt

Endelig er det en betingelse, at ledningsbruddet ikke kan tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, ligesom der skal være foretaget rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet. Dette betyder bl.a., at eftergivelse normalt kun kan ske en enkelt gang i forhold til den enkelte boligenhed. Flere lækager ved samme boligenhed, tyder på en generel, manglende vedligeholdelse med deraf følgende behov for renovering af vandinstallationerne.

Med henblik på at begrænsne vandspildet bør der udføres tilstrækkelige reparationsarbejder, hvilket bør dokumenteres f.eks. ved kopi af faktura fra den VVS-intallatør, der har repareret skaden.

2. Anmodning om eftergivelse af vandafgift

2.1. Vandafgift opkrævet fra 1. januar 2001

For vandafgifter, der er opkrævet efter 1. januar 2001, skal forbrugeren anmode vandværket om eftergivelse. Vandværket skal herefter indsende en skriftlig og begrundet anmodning til den lokale told- og skatteregion. Det skal blandt andet fremgå af anmodningen, om forbrugeren har udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet, samt hvorvidt forbrugeren har handlet groft uagsomt/forsætligt, jf ovenfor under pkt.1.7. En anmodning kan desuden ske alene på vandværkets foranledning.

Forbrugerens anmodning om eftergivelse skal også indsendes i de tilfælde, hvor vandværket ikke anser forholdet for omfattet af eftergivelsesordningen. I så tilfælde, kan vandværkets indstilling være, at man ikke anbefaler en eftergivelse, men det vil være told- og skatteregionen, der træffer afgørelse om spørgsmålet.

Såfremt der opnås eftergivelse, skal vandværket udstede en kreditnota til forbrugeren på det eftergivne beløb inklusive vandafgift. Opmærksomheden henledes på pkt. 1.4.-1.5. ovenfor.

2.2. Vandafgift opkrævet fra 1. januar 1996 til 1. januar 2001

For vandafgifter, der er opkrævet i tidsrummet 1. januar 1996-1. januar 2001, skal forbrugeren selv indsende anmodning om eftergivelse af vandafgift direkte til den lokale told- og skatteregion.

Anmodningen skal vedlægges dokumentation for, at der er opkrævet vandafgift af vandspildet. Forbrugerens anmodning skal ligeledes være skriftlig og begrundet, og det skal godtgøres, at der ikke er handlet groft uagtsomt/forsætligt. Forbrugeren skal herudover om muligt dokumentere, at der er foretaget rimelige foranstaltninger for at begrænse et vandspild, f.eks. ved kopi af faktura el. lign. fra en vvs-installatør.

Opmærksomheden henledes på, at anmodning om eftergivelse af afgift for denne periode, skal indsendes til de lokale told- og skatteregioner senest på følgende datoer:

 
Afgift opkrævet i 1996 og 1997

31. december 2002

Afgift opkrævet i 1998

31. december 2003

Afgift opkrævet i 1999

31. december 2004

Afgift opkrævet i 2000

31. december 2005

De bedes orientere Deres kunder om loven, og om hvordan forbrugerne skal forholde sig ved tidligere opkrævet vandafgift i forbindelse med vandspild i perioden 1. januar 1996 til 1. januar 2001, herunder hvordan der skal anmodes om eftergivelse, og hvilke forudsætninger der skal være opfyldt, for at der kan ske eftergivelse.

Med venlig hilsen

Skatteministeriet

Told- og Skattestyrelsen